Koło Naukowe

Statut Koła

Zarząd Koła:

Program i zakres działania Studenckiego Koła Meteorologów i Klimatologów na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Głównym zadaniem nowo powstającego Studenckiego Koła Meteorologów i Klimatologów Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego jest stworzenie warunków, jakie w większym stopniu niż dotychczas sprzyjać będą rozwijaniu twórczej inicjatywy oraz rozwojowi pracy naukowej studentów. Proces aktywizacji pracy własnej studentów odbywać się będzie pod kierunkiem opiekuna naukowego Koła, przy czynnym udziale pracowników naukowych Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jedną z form sprzyjających podnoszeniu poziomu wiedzy studentów jest uczestnictwo studentów w badaniach własnych pracowników Katedry, związanych z realizacją tematów badawczych. Przewidywaną formą współpracy może być w tym wypadku pomoc przy realizacji programu pomiarów i obserwacji meteorologicznych w zakresie badań warunków topoklimatycznych Pojezierza Kaszubskiego, strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej oraz obszaru aglomeracji gdańskiej.

Formą organizacji wysoce sprzyjającą doskonaleniu i rozwojowi zainteresowań naukowych studentów jest uczestnictwo we wszelkiego rodzaju działaniach służących swobodnej wymianie poglądów naukowych. Z tego też względu zamierzonym działaniem ze strony członków Koła jest uczestnictwo w seminariach naukowych Katedry Meteorologii i Klimatologii UG, jak również innych katedr i zakładów naukowych Wydziału, spotkaniach i konferencjach organizowanych przez trójmiejskie i ogólnopolskie towarzystwa naukowe, takich jak Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne czy Gdańskie Towarzystwo Naukowe. W miarę możliwości członkowie Koła uczestniczyć również będą w seminariach i konferencjach przygotowywanych przez ośrodki naukowe spoza Trójmiasta.

Ożywiona współpraca pracowników Katedry Meteorologii i Klimatologii UG z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej stwarza niepowtarzalne możliwości zapoznawania się z pracą Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Cel ten osiągnąć będzie można przez wizyty i staże studentów w siedzibach Oddziałów IMGW, komórkach naukowo-badawczych Instytutu, jak również na stacjach hydrologiczno-meteorologicznych.

Popularyzacji wiedzy służyć ma udział w trójmiejskich inicjatywach popularnonaukowych. Przykładowo wymienić można w tym zakresie udział w corocznie organizowanym na terenie Trójmiasta Bałtyckim Festiwalu Naukowym. Przewidywana jest również ścisła współpraca ze studenckimi kołami naukowymi, funkcjonującymi w strukturach naszego Uniwersytetu, jak również pokrewnymi kołami naukowymi innych uczelni.